Uitnodiging Ledenvergadering 10 september

Beste (kader-)leden en ouders,

zoals al eerder aangekondigd staat de algemene ledenvergadering gepland op 10 september a.s. om 20.00 uur. Wij willen u graag voor deze vergadering uitnodigen.


Locatie volgt nog en wordt bepaald op basis van de aanmeldingen.


In de algemene ledenvergadering worden voor de vereniging belangrijke besluiten genomen en de leden krijgen door aanwezigheid bij de vergadering de gelegenheid hun stem te laten horen. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen. Dit kan via een schriftelijke verklaring.
De definitieve agenda voor deze vergadering zal ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering verstuurd worden. Daarbij of zo spoedig mogelijk daarna worden de relevante stukken toegestuurd aan de leden.

 

Echter zeker aan de orde komen:
A. Terugkijkend:
•    Verslag van de vorige vergadering
•    Verslag van de Secretaris over het verenigingsjaar
•    Financieel verslag en verslag kascontrolecommissie
•    Evaluatie jaarplan 2017-2018
•    Evaluatie Hart voor Limmidbeleid
B. Vooruitkijkend
•    Begroting 2018-2019
•    Hart voor Limmid beleid
•    Wisseling in bezetting bestuur en commissies
•    Jaarplan 2018-2019


De vergadering zal ongeveer 1,5 uur duren.
Er zullen o.a.een aantal voorstellen worden ingediend ter besluitvorming. U krijgt de gelegenheid die vooraf te lezen en daarover vragen te stellen/opmerkingen te maken tijdens de vergadering.


Voor het bepalen van de locatie en verdere voorbereidingen willen we graag weten hoeveel mensen aanwezig zijn. U wordt daarom verzocht voor 2 september a.s. aan te geven of u wel of niet aanwezig bent. Dat kan via deze link

Wij rekenen op een goede opkomst zodat we samen kunnen werken aan de toekomst van de vereniging.

Namens het Bestuur HV Limmid,
Marlie Vluggen (secretaris)